Highway Bus


Tokyo ⇔ Nagano / Gunma

Futako-tamagawa / Shibuya / Nakano-sakaue Station ⇔ Karuizawa / Kusatsu Onsen

Futako-tamagawa / Shibuya /
Nakano-sakaue Station
⇒ Karuizawa / Kusatsu Onsen
Travel Time» Approx. 4h40min

One-way Fare» Karuizawa Station - Adults 3,300JPY - 3,500JPY, Children: 1,650JPY - 1,750JPY, Kusatsu Onsen Bus Terminal - Adults 3,800JPY - 4,000JPY, Children: 1,900JPY - 2,000JPY

Recommended Model Course
Timetable
/ Reserve
Kusatsu Onsen / Karuizawa
⇒ Nakano-sakaue Station / Shibuya /
Futako-tamagawa
Travel Time» Approx. 4h40min

One-way Fare» Karuizawa Station - Adults 3,300JPY - 3,500JPY, Children: 1,650JPY - 1,750JPY, Kusatsu Onsen Bus Terminal - Adults 3,800JPY - 4,000JPY, Children: 1,900JPY - 2,000JPY

Recommended Model Course
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops 1st floor of Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House
Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
Nakano-sakaue Station
Karuizawa Station
Kusatsu Onsen Bus Terminal
Operation (per day) 4 round trips
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Kusatsu Onsen Bus Terminal
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Link SHIBUYA MARK CITY
Cooperative Kusatsu Onsen Ryokan

Tokyo ⇔ Shizuoka / Yamanashi

Shibuya / Futako-tamagawa ⇔ Gotemba Premium Outlets / Fuji-Q Highland / Lake Kawaguchiko

Shibuya / Futako-tamagawa
⇒ Gotemba Premium Outlets /
Fuji-Q Highland / Lake Kawaguchiko
Travel Time» Approx. 2h40min

One-way Fare» Gotemba Premium Outlets - Adults 1,800JPY, Children: 900JPY, Fuji-Q Highland / Lake Kawaguchiko - Adults 2,000JPY, Children: 1,000JPY
Timetable
/ Reserve
Lake Kawaguchiko / Fuji-Q Highland /
Gotemba Premium Outlets
⇒ Futako-tamagawa / Shibuya
Travel Time» Approx. 2h40min

One-way Fare» Gotemba Premium Outlets - Adults 1,800JPY, Children: 900JPY, Fuji-Q Highland / Lake Kawaguchiko - Adults 2,000JPY, Children: 1,000JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
1st floor of Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House
Gotemba Premium Outlets
Fuji-Q Highland
Kawaguchiko Station
Fujisan Station
Operation (per day) 9 round trips
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Fuji-Q Highland: Bus Terminal Ticket Window / Kawaguchiko Station: Bus Ticket Window / Fujisan Station: Bus Ticket Window
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Link SHIBUYA MARK CITY
Fuji Kawaguchiko Tourist informaiton

Tokyo ⇔ Shizuoka

Shibuya ⇔ Fujieda / Sagara

Shibuya ⇒ Fujieda / Sagara Travel Time» Approx. 5hours

One-way Fare» Adults: From 3,160JPY - 3,560JPY, Children: From 1,580JPY - 1,780JPY
Timetable
/ Reserve
Fujieda / Sagara ⇒ Shibuya Travel Time» Approx. 5hours

One-way Fare» Adults: From 3,160JPY - 3,560JPY, Children: From 1,580JPY - 1,780JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
Highway Bus Station Gotemba
Kariyado
Fujieda Station South Exit
Iguchisakai
Mount Fuji Shizuoka Airport
Shizunami Beach
Sagara Hon-tori
Sagara Bus Service Office
Operation (per day) 4 round trips
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Shizuoka Station Information Center / Fujieda Station Information Center
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Link SHIBUYA MARK CITY

Tokyo ⇔ Ehime / Toyo region

Shibuya / Futako-tamagawa ⇔ Imabari

Shibuya / Futako-tamagawa ⇒ Imabari Travel Time» Approx. 12hours

One-way Fare» Adults: From 11,300JPY - 12,200JPY, Children: From 5,650JPY - 6,100JPY

Recommended Model Course
Timetable
/ Reserve
Imabari ⇒ Futako-tamagawa / Shibuya Travel Time» Approx. 12hours

One-way Fare» Adults: From 11,300JPY - 12,200JPY, Children: From 5,650JPY - 6,100JPY

Recommended Model Course
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
1st floor of Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House
Mishima-Kawanoe Interchange
Niihama West Bus Terminal
Saijo Noborimichi
Nyugawa Station
Imabari Station
Imabari Pier
Operation (per day) 1 round trips
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Imabari Station
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Link SHIBUYA MARK CITY

Tokyo ⇔ Nagano (seasonal service)

Shibuya / Futako-tamagawa ⇔ Kamikochi

Shibuya / Futako-tamagawa ⇒ Kamikochi Travel Time» Approx. 7h20min

One-way Fare» Adults: From 7,900JPY, Children: From 3,950JPY
Timetable
/ Reserve
Kamikochi ⇒ Shibuya / Futako-tamagawa Travel Time» Approx. 7h20min

One-way Fare» Adults: From 7,900JPY, Children: From 3,950JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
1st floor of Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House
Shinshimashima Station
Sawando Bus Terminal
Kamikochi Bus Terminal
Operation (per day) 1 round trips
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Kamikochi Bus Terminal Ticket Office
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Link SHIBUYA MARK CITY

Tokyo ⇔ Toyama (seasonal service)

 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon

Tokyo / Shibuya / Shinjuku / Ikebukuro ⇔ Murodo

Tokyo / Shibuya / Shinjuku / Ikebukuro
⇒ Murodo
Travel Time» Approx. 10h20min

One-way Fare» Adults 17,000JPY - 20,000JPY, Children: 8,500JPY - 10,000JPY
Timetable
/ Reserve
Murodo
⇒ Ikebukuro / Shinjuku / Shibuya / Tokyo
Travel Time» Approx. 9h30min

One-way Fare» Adults 12,000JPY - 20,000JPY, Children: 6,000JPY - 10,000JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Tokyo Station South Exit
Shibuya Station (SHIBUYA FUKURAS)
TOKYU KABUKICHO TOWER
Ikebukuro Station East Exit
Midagahara
Tengudaira
Murodo
Operation (per day) 1 round trips
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list

Tokyo ⇔ Chiba

Shibuya ⇔ Sodegaura Bus Terminal / Kisarazu Station West Exit

Kisarazu Station West Exit ⇒ Shibuya Travel Time» Approx. 1h30min

One-way Fare» Sodegaura Bus Terminal: 1,500JPY (for Child: 750JPY), Kisarazu Station West Exit: 1,600JPY (for Child: 800JPY)
Timetable
Shibuya ⇒ Kisarazu Station West Exit Travel Time» Approx. 1h30min

One-way Fare» Sodegaura Bus Terminal: 1,500JPY (for Child: 750JPY), Kisarazu Station West Exit: 1,600JPY (for Child: 800JPY)
Timetable

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
Sodegaura Bus Terminal
Kisarazu Station West Exit
Operation (per day) 23 round trips
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Sodegaura Bus Terminal / Kisarazu Station Information Center / Inside bus
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list

Tokyo ⇔ Chiba

Shibuya ⇔ Mitsui Outlet Park Kisarazu

Shibuya ⇒ Mitsui Outlet Park Kisarazu Travel Time» Approx. 1h45min

One-way Fare» Adults: 1,500JPY, Children: 750JPY
Timetable
Mitsui Outlet Park Kisarazu ⇒ Shibuya Travel Time» Approx. 1h45min

One-way Fare» Adults: 1,500JPY, Children: 750JPY
Timetable

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City Highway Bus Terminal
Mitsui Outlet Park Kisarazu
Operation (per day) Weekdays: 2 round trips
Weekend: 1 round trips from Shibuya Markcity Bus Terminal
Where to buy tickets Shibuya Mark City Highway Bus Waiting Room / Bus Ticket Office, Mitsui Outlet Park Kisarazu
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list

Tokyo ⇔ Chiba

Shibuya ⇔ Kisarazu / Awa Kamogawa / Kamogawa Seaworld

Shibuya
⇒ Kisarazu / Awa Kamogawa / Kamogawa Seaworld
Travel Time» Approx. 3h35min

One-way Fare» 
Shibuya Mark City ⇒ Kisarazu Kaneda Bus Terminal: Adults 1,500JPY, Children: 750JPY
Shibuya Mark City ⇒ Awa Kamogawa / Kamogawa Seaworld: Adults: 2,700JPY, Children: 1,350JPY
Timetable
Kamogawa Seaworld / Awa Kamogawa / Kisarazu
⇒ Shibuya
Travel Time» Approx. 3h35min

One-way Fare» 
Shibuya Mark City ⇒ Kisarazu Kaneda Bus Terminal: Adults 1,500JPY, Children: 750JPY
Shibuya Mark City ⇒ Awa Kamogawa / Kamogawa Seaworld: Adults: 2,700JPY, Children: 1,350JPY
Timetable

More

Major Bus Stops Shibuya Mark City
Kisarazu Kaneda Bus Terminal
Awa Kamogawa West Exit
Kamogawa Seaworld
Operation (per day) To Kisarazu / Awa Kamogawa / Kamogawa Seaworld:4 trips
From Kisarazu / Awa Kamogawa / Kamogawa Seaworld:4 trips
Where to buy tickets Inside bus
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list

Kanagawa ⇔ Nagano / Gunma

 • Icon
 • Icon

Yokohama Station / Shin-Yokohama Station / Tama-plaza Station ⇔ Karuizawa / Kusatsu Onsen

Yokohama Station / Shin-Yokohama Station /
Tama-plaza Station ⇒ Karuizawa / Kusatsu Onsen
Travel Time» Approx. 6hours

One-way Fare» Karuizawa Station - Adults 3,400JPY - 4,000JPY, Children: 1,700JPY - 2,000JPY, Kusatsu Onsen Bus Terminal - Adults 3,900JPY - 4,500JPY, Children: 1,950JPY - 2,250JPY
Timetable
/ Reserve
Karuizawa / Kusatsu Onsen
⇒ Yokohama Station / Shin-Yokohama Station /
Tama-plaza Station
Travel Time» Approx. 6hours

One-way Fare» Karuizawa Station - Adults 3,400JPY - 4,000JPY, Children: 1,700JPY - 2,000JPY, Kusatsu Onsen Bus Terminal - Adults 3,900JPY - 4,500JPY, Children: 1,950JPY - 2,250JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Yokohama Station West Exit
Shin-Yokohama Station
Tama-plaza Station North Exit
Karuizawa Station
Kusatsu Onsen Bus Terminal
Operation (per day) 3 round trips
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Link Cooperative Kusatsu Onsen Ryokan

Kanagawa ⇔ Yamanashi

 • Icon
 • Icon

Hiyoshi Station / Center Kita Station / Tama-plaza Station / Ichigao Station ⇔ Gotemba Premium Outlets / Lake Yamanakako / Lake Kawaguchiko

Hiyoshi Station / Center Kita Station /
Tama-plaza Station / Ichigao Station
⇒ Gotemba Premium Outlets / Lake Yamanakako /
Fuji-Q Highland / Lake Kawaguchiko /
(summer months only) Mt. Fuji 5th Station
Travel Time» Fuji-Q Highland / Kawaguchiko Station: Approx. 3h10min, Mt. Fuji 5th Station: Approx. 4h10min

One-way Fare»
Gotemba Premium Outlets: Adults: 1,800JPY, Children: 900JPY

Fuji-Q Highland / Kawaguchiko Station: Adults: 1,900JPY, Children: 950JPY

Mt. Fuji 5th Station (summer months only): Adults: 2,900JPY, Children: 1,450JPY
Timetable
/ Reserve
(summer months only) Mt. Fuji 5th Station /
Lake Kawaguchiko / Fuji-Q Highland /
Lake Yamanakako / Gotemba Premium Outlets
⇒ Ichigao Station / Tama Plaza Station /
Center Kita Station / Hiyoshi Station
Travel Time» Fuji-Q Highland / Kawaguchiko Station: Approx. 3h10min, Mt. Fuji 5th Station: Approx. 4h10min

One-way Fare»
Gotemba Premium Outlets: Adults: 1,800JPY, Children: 900JPY

Fuji-Q Highland / Kawaguchiko Station: Adults: 1,900JPY, Children: 950JPY

Mt. Fuji 5th Station (summer months only): Adults: 2,900JPY, Children: 1,450JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Hiyoshi Station
Center Kita Station
Tama-plaza Station North Exit
Ichigao Station
Gotemba Premium Outlets
Lake Yamanakako
Fuji-Q Highland
Lake Kawaguchiko Station
Mount Fuji 5th Station
Operation (per day) 2 round trips
Where to buy tickets Ticket Office, Tama-plaza Station North Exit / Fuji-Q Highland: Bus Terminal Ticket Window / Kawaguchiko Station: Bus Ticket Window / Mt. Fuji 5th Station: Ticket Office (next to Fujikyu Unjo-Kaku)
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Note • Services to Mt. Fuji 5th Station run in the summer months only.
• Departing Gotemba Premium Outlets / Lake Yamanakako / Fuji-Q Highland / Lake Kawaguchiko / Mt. Fuji 5th Station: passengers can board this service without a reservation subject to seat availability.
Link Fuji Kawaguchiko Tourist informaiton

Kanagawa ⇔ Shizuoka (seasonal service)

 • Icon
 • Icon
 • Icon

Hiyoshi Station / Center Kita Station / Tama Plaza Station / Ichigao Station ⇔ Fujiyama Snow Resort Yeti / Grinpa

Hiyoshi Station / Center Kita Station /
Tama Plaza Station / Ichigao Station
⇒ Fujiyama Snow Resort Yeti / Grinpa
Travel Time» Approx. 3h15min

One-way Fare» Adults: 2,000JPY, Children: 1,000JPY
Timetable
/ Reserve
Grinpa / Fujiyama Snow Resort Yeti
⇒ Ichigao Station / Tama Plaza Station /
Center Kita Station / Hiyoshi Station
Travel Time» Approx. 3h15min

One-way Fare» Adults: 2,000JPY, Children: 1,000JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Hiyoshi Station
Center Kita Station
Tama Plaza Station North Exit
Ichigao Station
Fujiyama Snow Resort Yeti
Grinpa
Operation (per day) 1 round trips
Where to buy tickets Ticket Office, Tama Plaza Station North Exit
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list
Note • Winter months only
• Departing Fujiyama Snow Resort Yeti / Grinpa: passengers can board this service without a reservation subject to seat availability.

Kanagawa / Tokyo ⇔ “Tokyo Disney Resort®”

 • Icon
 • Icon

Musashi-kosugi Station East Exit / Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House ⇔ “Tokyo Disney Resort®”

Musashi-kosugi Station East Exit /
Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House
⇒ “Tokyo Disney Resort®”
Travel Time» Approx. 1h10min

One-way Fare» Adults: 1,600JPY, Children: 800JPY
Timetable
/ Reserve
“Tokyo Disney Resort®”
⇒ Futako-tamagawa Station /
Musashi-kosugi Station East Exit
Travel Time» Approx. 1h10min

One-way Fare» Adults: 1,600JPY, Children: 800JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Musashi-kosugi Station East Exit
1st floor of Futako Tamagawa Rise Rakuten Crimson House
“Tokyo DisneySea®”
“Tokyo Disneyland®”
Operation (per day) 3 round trips
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list

Kanagawa ⇔ “Tokyo Disney Resort®”

 • Icon
 • Icon

Tama-plaza Station ⇔ “Tokyo Disney Resort®”

Tama-plaza Station ⇒ “Tokyo Disney Resort®” Travel Time» Approx. 1h25min

One-way Fare» 1,700JPY, Children: 850JPY
Timetable
/ Reserve
“Tokyo Disney Resort®” ⇒ Tama-plaza Station Travel Time» Approx. 1h25min

One-way Fare» 1,700JPY, Children: 850JPY
Timetable
/ Reserve

More

Major Bus Stops Tama-plaza Station North Exit
“Tokyo Disneyland®”
“Tokyo DisneySea®”
Operation (per day) 5 trips for “Tokyo DisneySea®” / “Tokyo Disneyland®”
9 trips for Tama-plaza Station
Facilities / Service
 • Icon
 • Icon
 • Icon
 • Icon
* The displayed condition may vary depending on the service.
Icons list